تهیه و اجرای فونداسیون و اسکلت بتنی پروژه سامان فراز

محل اجرا :تهران

تاریخ شروع :۱۳۹۶/۱۲/۲۸

کارفرما :شرکت توسعه و عمران بهناد بنا

مشاور :مجتمع مهندسین مشاور ایران آرک

تعداد طبقات :۴۹ طبقه + ۱ طبقه هلی پد

مساحت پروژه :۱۶۷۰۰۰ مترمربع

نوع سازه :بتنی با دیوارهای برشی بتنی

1400-01-30/14:31

منو اصلی